Regulamin


 Regulamin serwisu www.uwodzeniewdzien.pl


 § 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) normuje zasady iwarunki korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresemwww.uwodzeniewdzien.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedażydostępnego w nim produktów.


 2. Bez żadnych zobowiązań, każda osoba może przeglądać zasobySerwisu, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności w tym Serwisie(na przykład poprzez: złożenie zamówienia), osoba taka staje sięjego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszymRegulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nichpostanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania - wprzeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinienpowstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator maprawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedażyproduktów oferowanych w Serwisie.


 3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma:

 "Konsulting S.C. "
 z siedzibą
 ul.Bosaków 5/11
 31-476 Kraków

 NIP: 9452184339
 REGON: 361380589

 (zwana dalej Administratorem). 4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzeniawraz z oprogramowaniem, pozwalające na przeglądanie stron WWW, a takżeposiadanie skrzynki pocztowej email oraz możliwości i umiejętnościkomunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej.


 5. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu wymagane jestposiadanie oprogramowania do przeglądania stron WWW obsługującegotechnologię plików 'cookies' - w przypadku niedostępności tejtechnologii w oprogramowaniu osób korzystających z Serwisu, możeon funkcjonować niepoprawnie, za co Administrator nie ponosiodpowiedzialności, zalecając zainstalowanie lub odblokowanie woprogramowaniu możliwości stosowania technologii plików'cookies'. Technologia plików 'cookies' polega na zapisywaniu wpamięci systemów informatycznych (komputery) osóbodwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi dopersonalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjamisłużącymi statystykom ruchu w Serwisie.


 § 2

PRZEDMIOT SERWISU

1. Przedmiotem Serwisu jest dystrybucja profuktów ebook/audio/video. Jest on dostarczany do użytkownika dzięki poczcieelektronicznej i ebookom oraz nagrania w formacie PDF i mp3.Produkt  jest wysyłany do klientów w momencie zaksięgowaniapłatności.


 2. Pod pojęciem 'ebook' należy rozumieć publikację elektronicznąw postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treścidokonywanych w tradycyjnych formach (np. książka). Dziękielektronicznej technologii nagrań mp3 i ebooki mogą zawierać pozatekstami - grafikę, dźwięki i animacje, a także elementy interakywne(np. hiperłącza).


 3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu nagrania i ebook zapisane sąw formacie mp3 oraz PDF, do którego otwierania służy darmowyprogram Adobe Acrobat Reader.

§ 3

KORZYSTANIE Z SERWISU

Dział A. Zasady Składania i Realizacji Zamówień

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą nabywać oferowany produkt (Transakcja).
 2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożeniezamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisuodpowiednich opcji dostępnych przy ofercie kursu i dalsze postępowaniezgodnie z wskazówkami podawanymi zamawiającym na każdym etapieprocedury składania zamówienia.
 3. Warunkiem niezbędnym do skutecznego złożenia zamówieniajest podanie niezbędnych danych i informacji w Serwisie orazwykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamachSerwisu lub w korespondencji.
 4. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposóbzautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przezUżytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomościemail informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia dorealizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 5. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przezAdministratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałamipłatności, tytułem zapłaty ceny.
 6. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego kursu jestpobranie przez Użytkownika mp3 i PDF  drogą teletransmisji poprzezłącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera przy pomocyktórego następowało będzie pobieranie.
 7. Zamawiający nie ma prawa udostępniać hiperłącza do zakupionegoebooka innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lubudostępnienia innymi sposobami pliku mp3 i ebooka, uważa sięzamówienie za zrealizowane.

8. Podstawą do ustalenia, czy ebook, nagranie zostały prawidłowopobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznymSerwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bezwzględu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez linkudostępniony zamawiającemu.


 Dział B. Prawa Do Zakupionych Ebooków i nagrań mp3

9. Nabywca nagrań mp3 i ebooka może użytkować go zgodnie zprzeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach,wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celuzapoznania się z treścią utworu, bez możliwości powielania plikuebooka, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolonyprawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jegostruktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowaniapliku mp3, ebooka (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).Niedozwolone jest również dystrybuowanie takiego ebooka oraznagrań, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel iformę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej zAdministratorem tylko w formie pisemnej, o ile odmienne warunki niezostaną przewidziane dla danego konkretnego ebooka oraz nagrań mp3.


 10. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowejebooka, nagrań mp3 na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej,celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż nie jest możliwymotrzymanie następnej kopii ebooka, nagran mp3 , w przypadku jegoutraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszczebędzie w ofercie Serwisu.


 11. Każdy nabywający nagrania mp3, ebooka zobowiązany jest dbać oto, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu wten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgodyAdministratora albo w inny sposób niezgodny z zakresemudzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takichsytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względemznanego mu nabywcy nagrań mp3, ebooka, z tytułu łamania praw do danegoegzemplarza kursu audio, ebooka.


 12. Wszelkie nagrania mp3, ebooki udostępniane na łamach Serwisu- odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej wustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).


 § 4

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jegoadresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem Serwisumogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenieAdministratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lubUżytkownika, przesłane drogą elektroniczną lub tradycyjna na adreskorespondencyjny Administratora:

Konsulting S.C.
ul. Bosaków 5/11
31-476 Kraków

 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przezAdministratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymaniazgłoszenia reklamacyjnego, jednak Administrator zastrzega sobie prawopozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcjiwynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przezUżytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazującychsię na bieżąco na łamach Serwisu.


 3. Każdemu Użytkownikowi nabywającemu produkt audio/video/PDF zapośrednictwem Serwisu, służy prawo zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeliUżytkownik nie będzie zadowolony z kursu. Administrator zastrzega sobieprawo odmowy przyjęcia zwrotu w wyjątkowych sytuacjach, gdy poweźmieuzasadnione wątpliwości, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawado zwrotu (wielokrotne zwroty, podejrzenie piractwa komputerowego,kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).


 4. Zwrot nagrań mp3, ebooków odbywa się poprzez wysłanieprzez Użytkownika wiadomości do Administratora, w którejUżytkownik oświadczy, iż ma zamiar skorzystać z gwarancji satysfakcji,podając swoje dane (imię i e-mail), nazwę kursu oraz datę i cenęzakupu. Dla skuteczności takiego zawiadomienia, koniecznym jestwysłanie emaila ze skrzynki pocztowej, która podana zostałaprzez Użytkownika przy składaniu zamówienia.


 5. W ciągu 7 dni od otrzymania wiadomości email o chęci zwrotu,Administrator odpowie Użytkownikowi, jaka jest decyzja Administratora wkwestii danego zwrotu, Następnie Uzytkownik przesyła oświadczeniezwrotu, który musi być podpisane przez nabywającego i wysłanelistem poleconym (pocztą tradycyjną) na adres Administratora:

Konsulting S.C.
 ul. Bosaków 5/11
 31-476 Kraków

 O skuteczności dokonania zwrotu decyduje prawidłowość i zupełność wypełnienia oświadczenia.


 6. Prawidłowo wypełniony i dostarczony do Administratoraformularz oświadczenia o zwrocie, stanowi podstawę do zwrotuUżytkownikowi środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłatyceny za zwracany produkt, co zostanie wykonane przez Administratora wokresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia końca gwarancjisatysfakcji.wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy, popotrąceniu kosztów manipulacyjnych zwrotu.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Mimo dokładania wszelkich starań jakościowych i weryfikacyjnych,Administrator nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylkopozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane ipublikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inneosoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkichmateriałów nie pochodzących od Administratora lub przez niegoautoryzowanych.


 2. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ichskutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym wwyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych wnagraniach mp3, ebookach oraz w informacjach publikowanych na łamachSerwisu, o ile nie pochodzą one od Administratora lub innychosób działających w jego imieniu.


 3. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż towynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonych zgód ioświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innympodmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowitakie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, abyinformacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności wsposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danychosobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.


 4. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołożywszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jegopośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiekzakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnejodpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lubniedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich wstruktury systemów informatycznych obsługujące Serwis.


 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitegolub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawaniausług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania otym Użytkowników.


 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danychSerwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora,spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą naskutek działania osób trzecich.


 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikowania na łamachSerwisu, informacji o Użytkownikach, którzy w sposóbuporczywy naruszają Regulamin lub w ten sam sposób podejmujądziałania sprzeczne z Regulaminem lub celem i charakterem Serwisu, albodziałają na szkodę Administratora lub osób trzecich.


 8. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacjitreści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługiSerwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu(FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do którychAdministrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.


 9. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie,powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub wefragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamachSerwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadkówdozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).


 10. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji wczęści lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązkówzwiązanych z Serwisem.


 11. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być wkażdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstuRegulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.


 12. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach wRegulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami,gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane potakim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treściRegulaminu przez Użytkownika.


 13. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie,Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu, a jeżelijest stałym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogąmieć znaczenie, powinien on o tym poinformować niezwłocznieAdministratora.


 14. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie,pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkichaspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.

 15. Produkty  oraz wszystkie bonusy należy traktować wformie zabawy. Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacjebyły prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza całkowitą odpowiedzialność, zadziałanie produktów  www.uwodzeniewdzien.pl